MAJĄTEK SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie wynosi 54 397 000,00
i dzieli się na 108 794 udziałów po 500 zł każdy.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. w Pleszewie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. obejmuje:

I. AKTYWA TRWAŁE – razem: 79 668 428,53 zł

w tym:

  • Wartości niematerialne i prawne:  9 000,00 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 79 246 083,53 zł
  • Należności długoterminowe: –
  • Inwestycje długoterminowe: –
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 413 345,00 zł

II. AKTYWA OBROTOWE – razem: 12 870 424,28zł

w tym:

  • Zapasy: 1 392 065,61 zł
  • Należności krótkoterminowe: 1 247 115,41 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe: 10 128 692,90 zł

  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 102 550,36 zł