MAJĄTEK SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie wynosi 20 000 000,00
i dzieli się na 40.000 udziałów po 500 zł każdy.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. w Pleszewie wg stanu na dzień 31.XII.2018 obejmuje:

I. AKTYWA TRWAŁE – razem: 38 993 343,59 zł

w tym:

  • Wartości niematerialne i prawne:  12 575,35 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 38 645 331,25 zł
  • Należności długoterminowe: –
  • Inwestycje długoterminowe: –
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 335 437,00 zł

II. AKTYWA OBROTOWE – razem: 13 345 234,16 zł

w tym:

  • Zapasy: 601 726,87 zł
  • Należności krótkoterminowe: 1 750 319,49 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe: 10 862 524,95 zł

  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 130 662,85 zł