MAJĄTEK SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie wynosi 47 516 500,00
i dzieli się na 95 033 udziałów po 500 zł każdy.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. w Pleszewie wg stanu na dzień 31.XII.2019 obejmuje:

I. AKTYWA TRWAŁE – razem: 55 596 400,95 zł

w tym:

  • Wartości niematerialne i prawne:  2 650,00 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 55 224 606,95 zł
  • Należności długoterminowe: –
  • Inwestycje długoterminowe: –
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 369 144,00 zł

II. AKTYWA OBROTOWE – razem: 7 131 652,19 zł

w tym:

  • Zapasy: 570 441,95 zł
  • Należności krótkoterminowe: 2 512 934,75 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe: 3 903 586,82 zł

  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 144 688,67 zł