MAJĄTEK SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie wynosi 49 316 500,00
i dzieli się na 98 633 udziałów po 500 zł każdy.

Majątek Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. w Pleszewie wg stanu na dzień 31.XII.2021 obejmuje:

I. AKTYWA TRWAŁE – razem: 79 628 093,97 zł

w tym:

  • Wartości niematerialne i prawne:  18 000,00 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 79 211 027,97 zł
  • Należności długoterminowe: –
  • Inwestycje długoterminowe: –
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 399 066,00 zł

II. AKTYWA OBROTOWE – razem: 7 492 840,26 zł

w tym:

  • Zapasy: 1 002 573,58 zł
  • Należności krótkoterminowe: 1 608 707,24 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe: 4 759 105,71 zł

  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 122 453,73 zł