PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie jest podmiotem gospodarczym w zakresie użyteczności publicznej.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z;
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z;
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z;
4. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z;
5. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z;
6. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z;
7. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z;
8. Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z;
9. Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z;
10. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z;
11. Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21.Z;
12. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
– PKD 35.30.Z;
13. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z;
14. Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z;
15. Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
– PKD 41.20.Z;
16. Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z;
17. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z;
18. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych
– PKD 43.22.Z;
19. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z;
20. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z;
21. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z;
22. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach  paliw – PKD 47.30.Z;
23. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z;
24. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z;
25. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z;
26. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z;
27. Transport kolejowy towarów – PKD 49.20.Z;
28. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – PKD 49.31.Z;
29. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z;
30. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z;
31. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z;
32. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
33. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;
34. Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;
35. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
– PKD 77.12.Z;
36. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z;
37. Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z;
38. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.