RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza funkcjonująca w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. jest jej stałym organem nadzoru i kontroli.

Rada Nadzorcza składa się z czterech osób. Aktualnie zasiadają w niej:

Tadeusz Rak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Budasz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Joanna Wajsnis – Sekretarz Rady Nadzorczej

Grażyna Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do:

  • brania udziału w posiedzeniach Rady,
  • sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady oraz wytycznych i zarządzeń Rady.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

  • opiniowanie wniosków Zarządu Spółki podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
  • opiniowanie wniosków Zarządu Spółki w sprawie wypłaty nagrody dodatkowej dla wszystkich pracowników Spółki włącznie z członkami Zarządu,
  • występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o ustalenie wysokości wynagrodzeń i premii członków Zarządu,
  • zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  • wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.