WŁADZE SPÓŁKI

Władze Spółki stanowią:

– Zgromadzenie Wspólników

– Rada Nadzorcza

– Zarząd Spółki