TARYFA

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków obowiązuje od dnia 9 czerwca 2018 r. do dnia 8 czerwca 2021 r. i została zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.123.2.2018.KS z dnia 10 maja 2018 r.

Taryfa w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązuje w okresach 12 miesięcznych:

  • I okres od 9 czerwca 2018r. do 8 czerwca 2019 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;
  • II okres od 9 czerwca 2019r. do 8 czerwca 2020 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;
  • III okres od 9 czerwca 2020r. do 8 czerwca 2021 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;

Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pleszew na okres 3 lat.

AKTUALNA TARYFA