ZARZĄD SPÓŁKI

Grzegorz Knappe – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki jest jej organem wykonawczym, kieruje całokształtem jej działalności oraz zarządza całym jej majątkiem.

Zarząd działa zgodnie z umową Spółki, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, regulaminami wewnętrznymi Spółki i obowiązującymi przepisami.

Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i za te decyzje odpowiada. Zarząd reprezentuje Spółkę przed Sądem i poza Sądem.

Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.